ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)

ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา หรือหนังสือ

รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ

รางวัลสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

[Journal of Design, Management and Technology Innovation](https://ruby-store-177.notion.site/Journal-of-Design-Management-and-Technology-Innovation-032288146abb4b27810e807d83ad9b60)

Download เอกสาร