รายละเอียด

32647.jpg

ขั้นตอนการขอรับทุน

ขั้นตอน เอกสารที่ใช้
1. เตรียมเอกสาร: Download แบบฟอร์มได้ที่ www.citu.tu.ac.th/XXXXXX จนท.ตรวจสอบเอกสาร และส่งคืนผู้ขอรับทุนกรณีแก้ไข
2. ยื่นข้อเสนอโครงการ เสนอคณะกรรมการกองทุนวิจัย CITU เพื่อพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอ (15-30วัน)
4. คณะกรรมการกองทุนวิจัย CITU พิจารณาผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแจ้งผลการพิจารณา
5. ทำสัญญา อนุมัติจ่ายงวดแรก 40,000 บาท
6. 6.1 ยื่นหนังสือตอบรับการให้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
6.2 ยื่นไฟล์บทความวิจัยที่ได้รับการตอบ รับให้ตีพิมพ์ (Manuscript) เสนอคณะกรรมการกองทุนวิจัย CITU เพื่อพิจารณา
7. ปิดทุน อนุมัติจ่ายงวดสุดท้าย (ปิดทุน) ตามระดับคุณภาพของวารสาร: